Најавете се

За најава:

Во полето ЕМБГ се внесува единствениот матичен број на носителот на фактури за комунални услуги во ЈП “КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци, додека во полето ЛОКАЦИЈА се пополнува бројот на локацијата, кој можете да го најдете на Вашата фактура за комунални услуги.

Е-Услуги

ЈП Комуналец - Кавадарци

За најава:

Во полето ЕМБГ се внесува единствениот матичен број на носителот на фактури за комунални услуги во ЈП “КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци, додека во полето ЛОКАЦИЈА се пополнува бројот на локацијата, кој можете да го најдете на Вашата фактура за комунални услуги.